คู่มือแนะนำประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย

Last updated: 18 เม.ย 2564  |  1638 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือแนะนำประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของคนเรา
ผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยมักจะหวงแหนและดูบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยให้คงอยู่ในสภาพที่ดี
ตลอดเวลาโดยทั่วไปเรามักพบว่าภัยที่เกิดกับที่อยู่อาศัยมักจะเกิดจากเพลิงไหม้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น
แล้วจะนำความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก การประกันอัคคีภัย
สำหรับที่อยู่อาศัยจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยให้ได้รับ
ประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความ
หมาย เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับ
ที่อยู่อาศัย โดยเน้นให้เห็นถึงสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
ประโยชน์จากความคุ้มครองหลัก รวมถึงหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่พึงกระทำเมื่อทรัพย์สิน
ของตนได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย เพื่อรักษาสิทธิในการเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน
 
 

Powered by MakeWebEasy.com